logo Diverz

Wie zijn wij?

Jaarverslag 2018

‘Bouwen aan een brede basis. Dáár hebben we het afgelopen jaar op ingezet’

Een dynamisch jaar is afgesloten, waarin we met elkaar gebouwd hebben aan een nieuwe organisatie, voortkomend uit de fusie van Diverz en de Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht (SWOZ). De fusie betekent winst voor de inwoners: wij bundelen namelijk de krachten maar ook de netwerken van beide organisaties. Daarnaast is het penvoerderschap van de Vivera wijkteams bij Diverz belegd. Zodoende hebben we nog meer verbindingen kunnen leggen tussen de verschillende inwoners. Samen met onze medewerkers, vrijwilligers, collega’s vanuit het wijkteam en met partners in het veld. We doen dit met heel veel enthousiasme en passie. We kijken naar talenten en mogelijkheden en kunnen wel zeggen dat Diverz een groot hart heeft.

Meer weten klik dan hier voor ons digitale jaarverslag.

 ANBI verklaring

Als een organisatie een ANBI status van de Belastingdienst heeft, is het voor sponsoren en donateurs mogelijk hun schenkingen aan die organisatie af te trekken van de belasting.

De organisatie

Algemeen

Stichting Vivera Welzijn & Dienstverlening Zwijndrecht, in Zwijndrecht bekend en hier verder genoemd als Diverz, voldoet als ANBI aan alle voorwaarden die de Belastingdienst hiervoor stelt en heeft de ANBI status.

In januari 2018 is het nieuwe Diverz ontstaan door de fusie van SWOZ en Diverz. De fusie heeft voornamelijk geleid tot een verbreding van de doelgroep, een uitbreiding van het dienstenaanbod en een verdubbeling van het aantal vrijwilligers.

RSIN/fiscaal nummer
858366642

Bezoekadres
Norderstedtplein 14
3332GK ZWIJNDRECHT
078-6206060/ info@diverz.info / www.diverz.info

Omschrijving van de doelstelling, uit de statuten

Diverz heeft ten doel werkzaamheden te verrichten ter bevordering van het welzijn in brede zin voor de inwoners van Zwijndrecht. Hieraan ligt een integrale visie met betrekking tot wonen, zorg en welzijn ten grondslag, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Diverz verwezenlijkt haar doel onder meer door:

  • uitvoering te geven aan een gebiedsgerichte en integrale aanpak in Zwijndrecht die er op is gericht om de inwoners te ondersteunen bij het optimaliseren van hun zelfredzaamheid en participatie aan de maatschappij;
  • het mede zorg te dragen voor een goede afstemming van het aanbod op vragen en behoeften van de doelgroep in het kader van een geïntegreerd Wonen, Zorg en Welzijn beleid;
  • het initiëren en ondersteunen van nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen;
  • het uitbrengen van adviezen omtrent het welzijn van de doelgroep op verzoek of uit eigen beweging aan de gemeentelijke overheid en aan de bij het werk betrokken instellingen en organisaties;
  • het ondersteunen en waar nodig zelf aanbieden van activiteiten, diensten of faciliteiten welke dienstbaar zijn aan het doel;
  • het aangaan van samenwerkingsvormen met andere gemeenten dan wel instellingen en organisaties hierbinnen, voor zover deze dienstbaar zijn aan het doel;
  • het realiseren en in stand houden van wijkcentra en overige welzijnsactiviteiten en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het vermogen van Diverz dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Bestuurssamenstelling
Directeur-bestuurder: mevrouw Y.W.M. Zuidgeest MBA

Raad van Toezicht en beloning

 

De Raad van Toezicht van Diverz bestaat uit:

 

Drs. F.R. Jonkman, Voorzitter, deel governance, kwaliteit, contact wethouder;

Drs. M.H.J. Bouman, Financiële deel, juridisch, huisvesting;

Mw. J.S. Verhage, Vicevoorzitter, bestuurlijke contacten, contactpersoon OR;

 

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Personeel en beloning

Voor de beloning van het personeel verwijzen wij naar de CAO Sociaal Werk, Welzijn& Maatschappelijke Dienstverlening.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Diverz vindt u hier.

 

 

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info