logo Diverz

Wie zijn wij?

Benieuwd naar wat Diverz in 2020 allemaal heeft gedaan? Neem een kijkje op ons digitaal jaarverslag!

Hierin een terugblik op het afgelopen jaar, de ontwikkelingen, resultaten aan de hand van effectmetingen en onze inforgraphic. Vol verhalen en foto’s, met trots en een groot hart uitgevoerd door onze professionals en vrijwilligers.

Zichtbaar Breed Welzijn voor iedereen van 0-100 jaar in Zwijndrecht!

Klik op hier onder om naar het digitaal jaarverslag of de infographic te gaan:

Jaarverslag 2020 klik hier.

Infographic klik hier.

 

 ANBI verklaring

Als een organisatie een ANBI status van de Belastingdienst heeft, is het voor sponsoren en donateurs mogelijk hun schenkingen aan die organisatie af te trekken van de belasting.

De organisatie

Algemeen

Stichting Vivera Welzijn & Dienstverlening Zwijndrecht, in Zwijndrecht bekend en hier verder genoemd als Diverz, voldoet als ANBI aan alle voorwaarden die de Belastingdienst hiervoor stelt en heeft de ANBI status.

RSIN/fiscaal nummer
858366642

Bezoekadres
Norderstedtplein 14
3332GK ZWIJNDRECHT
078-6206060/ info@diverz.info / www.diverz.info

Omschrijving van de doelstelling, uit de statuten

Diverz heeft ten doel werkzaamheden te verrichten ter bevordering van het welzijn in brede zin voor de inwoners van Zwijndrecht. Hieraan ligt een integrale visie met betrekking tot wonen, zorg en welzijn ten grondslag, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Diverz verwezenlijkt haar doel onder meer door:

  • uitvoering te geven aan een gebiedsgerichte en integrale aanpak in Zwijndrecht die er op is gericht om de inwoners te ondersteunen bij het optimaliseren van hun zelfredzaamheid en participatie aan de maatschappij;
  • het mede zorg te dragen voor een goede afstemming van het aanbod op vragen en behoeften van de doelgroep in het kader van een geïntegreerd Wonen, Zorg en Welzijn beleid;
  • het initiëren en ondersteunen van nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen;
  • het uitbrengen van adviezen omtrent het welzijn van de doelgroep op verzoek of uit eigen beweging aan de gemeentelijke overheid en aan de bij het werk betrokken instellingen en organisaties;
  • het ondersteunen en waar nodig zelf aanbieden van activiteiten, diensten of faciliteiten welke dienstbaar zijn aan het doel;
  • het aangaan van samenwerkingsvormen met andere gemeenten dan wel instellingen en organisaties hierbinnen, voor zover deze dienstbaar zijn aan het doel;
  • het realiseren en in stand houden van wijkcentra en overige welzijnsactiviteiten en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het vermogen van Diverz dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Bestuurssamenstelling
Directeur-bestuurder: mevrouw Y.W.M. Zuidgeest MBA

Raad van Toezicht en beloning

 

De Raad van Toezicht van Diverz bestaat uit:

 

Drs. F.R. Jonkman, Voorzitter, deel governance, kwaliteit, contact wethouder;

Drs. M.H.J. Bouman, Financiële deel, juridisch, huisvesting;

Mw. J.S. Verhage, Vicevoorzitter, bestuurlijke contacten, contactpersoon OR;

 

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Personeel en beloning

Voor de beloning van het personeel verwijzen wij naar de CAO Sociaal Werk, Welzijn& Maatschappelijke Dienstverlening.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording 2020 van Diverz vindt u hier.

 

Klachtenprocedure Vrijwilligers

Diverz maakt voor haar vrijwilligers gebruik van een klachtenreglement en een klachtenformulier.

Klik hier voor het klachtenreglement.

Klik hier voor het klachtenformulier.

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info