logo Diverz

Wie zijn wij?

Welzijn en leefbare wijken voor iedereen in Zwijndrecht en Heerjansdam. Dat is waar Diverz zich iedere dag met passie, energie en enthousiasme voor inzet. De overheid doet daarvoor een beroep op de inwoners zelf en op hun omgeving. Samen met inwoners, vrijwilligers en andere professionele (hulpverlenende) organisaties versterkt Diverz de eigen kracht van inwoners en draagt de organisatie bij aan de zelfredzaamheid. De organisatie doet dit verbindend, klantgericht en ondernemend.

Verbindend

Diverz is nauw verbonden met de lokale samenleving en legt de verbinding tussen zorg en welzijn. De organisatie staat dichtbij de inwoners, weet wat er leeft in de wijken en heeft een groot netwerk met waardevolle relaties. Voor advies, informatie en kortdurende ondersteuning vinden inwoners hun weg naar het Vivera wijkteam. Verbinding is de sleutel tot signalering, preventie en een dienstenaanbod op maat. De huizen van de wijk vormen een belangrijke basis hiervoor. Inwoners ontmoeten elkaar tijdens en buiten de activiteiten in de huizen. Organisaties bieden er hun diensten aan en vrijwilligers zetten er hun talenten in, bijvoorbeeld om weer mee te doen, iets terug te doen, anderen te helpen of als opstapje naar een betaalde baan. Diverz is de schakel tussen vragende en helpende inwoners en tussen inwoners en (hulpverlenende) organisaties.

Klantgericht

De professionele medewerkers van Diverz hebben oog voor diversiteit. Ze houden rekening met de verschillen in mensen en hun behoeftes, en kennen de betekenis ervan voor een individu. De naam en dienstverlening van Diverz zijn verankerd in deze diver(z)siteit. Juist in een tijd van schaalvergroting hebben groep-en in de samenleving, zoals jongeren, mantelzorgers, ouderen, statushouders, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, enzovoorts, een persoonlijke benadering nodig. Dat vraagt om maatwerk. Diverz luistert, stelt de juiste vragen, activeert, motiveert, stimuleert en helpt inwoners. De organisatie creëert mogelijkheden om mee te (blijven) doen in de maatschappij en om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit resulteert in een grote verscheidenheid aan diensten en activiteiten. Het aanbod voorziet niet alleen in een behoefte, maar zorgt ook voor contact- en signaleringsmomenten.

Ondernemend

Diverz is ondernemend en proactief; de organisatie creëert en benut kansen. De medewerkers werken intensief samen met anderen die actief zijn in de wijken. Vanuit signalen, individuele behoeftes en het bestaande aanbod ontwikkelt Diverz steeds passende, aanvullende diensten en activiteiten waar meerdere inwoners behoefte aan hebben. Vrijwilligers zijn cruciaal voor de uitvoering ervan. ‘Zwijndrecht voor elkaar’ is een belangrijk platform voor vrijwilligers(werk). Diverz participeert in dit platform.

Gebundelde krachten

In Diverz zijn de gelijknamige welzijnsorganisatie en de ouderen-organisatie Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht (SWOZ) verenigd. De organisaties hebben hun krachten en netwerken gebundeld en zetten zich vanaf 1 januari 2018 onder naam Diverz in voor alle inwoners van Zwijndrecht, van jong tot oud. Diverz heeft de opdracht om samen met andere organisaties, het Vivera wijkteam in te richten en stuurt de twintig medewerkers die hierbij betrokken zijn, aan. De werkzaamheden van Diverz zijn van groot belang voor het welzijn van de inwoners en voor leefbare wijken in Zwijndrecht. Ruim veertig professionele medewerkers en vierhonderd vrijwilligers zetten zich vanuit Diverz hiervoor in.

 

Norderstedtplein 14
3332 GK Zwijndrecht
078 620 60 60
info@diverz.info